گالری عکس
صفحه اصلی » گالری عکس » سى امين کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی / تهران ـ 1395 ش »

تجلیل میهمانان کنفرانس از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایر

تجلیل میهمانان کنفرانس از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایر

تجلیل میهمانان کنفرانس از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایر

تجلیل میهمانان کنفرانس از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایر

تجلیل میهمانان کنفرانس از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایر

تجلیل میهمانان کنفرانس از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایر

تجلیل میهمانان کنفرانس از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایر

تجلیل میهمانان کنفرانس از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایر

تجلیل میهمانان کنفرانس از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایر

تجلیل میهمانان کنفرانس از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایر

تجلیل میهمانان کنفرانس از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایر

تجلیل میهمانان کنفرانس از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایر

تجلیل میهمانان کنفرانس از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایر

تجلیل میهمانان کنفرانس از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایر

تجلیل میهمانان کنفرانس از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایر

جلسه افتتاحيه

جلسه افتتاحيه

جلسه افتتاحيه

جلسه افتتاحيه

جلسه افتتاحيه

جلسه افتتاحيه

جلسه افتتاحيه

جلسه افتتاحيه

جلسه افتتاحيه

«« « 1 2 3 4 5 ... » »»