مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی »  کنفرانس ها »  یازدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1377 » 
یازدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1377