مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی »  کنفرانس ها »  دوازدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1378 » 
دوازدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1378