مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی »  کنفرانس ها »  سیزدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1379 » 
سیزدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1379