مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی »  کنفرانس ها »  چهاردهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1380 » 
چهاردهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1380