مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی »  کنفرانس ها »  پانزدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1381 » 
پانزدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1381