مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی »  کنفرانس ها »  شانزدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1382 » 
شانزدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1382