مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی »  کنفرانس ها »  سی ویکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی / تهران ـ 1396 » 
سی ویکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی / تهران ـ 1396