مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی »  کنفرانس ها »  پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1371 » 
پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1371