مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی »  کنفرانس ها »  هفتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1373 » 
هفتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1373