مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی »  کنفرانس ها »  هشتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1374 » 
هشتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1374