مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی »  کنفرانس ها »  نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1375 » 
نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1375