مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی » گزارشهای تصویری »
مراسم تقدیر ازپیشگامان تقریبی در اختتایه کنفرانس وحدت اسلامى

[ دفعات بازدید: 159 ]