مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی » گزارشهای تصویری »
دیدار جمعی از علما و شیوخ گینه و غنا با معاون امور بین الملل مجمع جهانی تقریب

[ دفعات بازدید: 86 ]