مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی » گزارشهای تصویری »
تصاویر پیش از شروع همایش همبستگی اسلامی در منظر اندیشمندان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان

[ دفعات بازدید: 115 ]