مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی » گزارشهای تصویری »
همایش همبستگی اسلامی در منظر اندیشمندان ج.ا.ایران و ج.آذربایجان (2)

النص

[ دفعات بازدید: 84 ]