مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی » گزارشهای تصویری »
پایان کار همایش همبستگی اسلامی در منظر اندیشمندان ج.ا.ایران و ج.آذربایجان

[ دفعات بازدید: 120 ]