مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی » گزارشهای تصویری »
دیدار معاونت مجمع تقریب با رئیس شورایعالی مجمع تقریب مذاهب اسلامی

[ دفعات بازدید: 56 ]