مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی » گزارشهای تصویری »
دیدار دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ایران با رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی

[ دفعات بازدید: 113 ]