مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی » گزارشهای تصویری »
یکصدو نود وهشتمین جلسه شورایعالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

[ دفعات بازدید: 114 ]