مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی » گزارشهای تصویری »
سومین جلسه شورای سیاست گذاری کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی

[ دفعات بازدید: 86 ]