مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اصلی » گزارشهای تصویری »
دیدار معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت (ع) با معاون فرهنگی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

النص

[ دفعات بازدید: 56 ]