مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
صفحه اول »  مجمع جهانى تقريب »  پژوهشگاه مطالعات تقریبی » 
معرفی پژوهشگاه مطالعات تقریبی
     

معرفی پژوهشگاه مطالعات تقریبی

مقدمه

بررسی پیچیدگی ها، چالش هاو بحران های فراروی دنیای امروز به ویژه جهان اسلام، ضرورت تصمیم گیری آگاهانه مبتنی بر مطالعات و تحقیقات هدف مند را اجتناب ناپذیر ساخته است.در این خصوص جایگاه مؤثر پژوهشگاه مطالعات تقریبی در تحلیل واقعیت ها و شرایط حاکم بر جهان اسلام و ارائه راهکارهای کارشناسانه غیر قابل انکار می باشد. پژوهشگاه مطالعات تقریبی با درک ضرورت نهادینه سازی تحقیقات تقریبی بر آن است تا در دور جدید فعالیت علمی خود با بهسازی ساختار سازمانی، نسبت به ارائه آثار غلمی معتبر در راستای تحقق اهداف اقدام نماید.

کلیات

الف- اهداف:

1- تعمیق وحدت و تفاهم میان پیروان مذاهب اسلامی از طریق برجسته سازی نقاط مشترک در متون اسلامی با محوریت قرآن کریم و سنت شریف نبوی.

2- تبیین تطبیقی واقعیت های موجود مذاهب اسلامی و معرفی و عرضه آن جهت ارتقای دانش و آگاهی رهبران دینی، اندیشمندان و پیروان سایر مذاهب.

3- پاسخگویی به نیازها و شبهات رایج در مورد اختلاف آراء و آموزه های دینی در میان پیروان مذاهب اسلامی.

4- معرفی دست آوردهای علمی و تمدنی مسلمانان و ایجاد زمینه تبادل اندیشه میان متفکران اسلامی.

5- دفاع عقلانی از آموزه های اسلامی و نشان دادن برتری های دین اسلام در مقابل سایر مکاتب.

ب: وظایف:

1- شناسایی خلأها، نیازها، سئوالات و شبهات اساسی در رابطه با موضوع تقریب مذاهب و ارائه پاسخ های مناسب و بهنگام.

2- انجام مطالعات بنیادین و اجرای طرح های پژوهشی در زمینه توانایی ها و قابلیت های دانش های اسلامی در پاسخ گویی به نیازها و انتظارات انسان و جهان معاصر.

3- انجام مطالعات و اجرای طرح های پژوهشی جهت پاسخگویی به سؤالات و شبهات مربوط به مبانی اعتقادی، ارزش ها، احکام و قوانین اسلامی و تشریح فلسفه اختلاف انظار در این زمینه.

4- فراهم آوردن فضا، امکانات و منابع مطالعاتی و اطلاعاتی مورد نیاز تحقیقات.

5- برنامه ریزی مناسب جهت ارتقای سطح کیفی و کمی مطالعات و تحقیقات در زمینه تقریب مذاهب اسلامی.

6- مطالعه، و بررسی پیرامون درون مایه های دینی مذاهب اسلامی و انتقال عرضه مناسب آن جهت پیروان مذاهب اسلامی.

7- شناخت و بررسی ظرفیت های تمدن و فرهنگ اسلامی به منظور ارائه جایگاه مناسب تمدن اسلامی.

8- .نقد و بررسی تحقیقات و آثاز منتشر شده در زمینه تقریب و وحدت اسلامی و آسیب شناسی فراگیر در این زمینه.

9- انتشار محصولات پژوهشی متناسب با نیازهای جامعه اسلامی.

10- شناسایی، جذب، به کارگیری و تربیت محققان توان مند حوزوی و دانشگاهی جهت اجرای وظایف پژوهشی.

11- برنامه ریزی مناسب به منظور ارتقای دانش و مهارت محققان و ایجاد نشاط علمی در اجرای فعالیت های پژوهشی.

12- حمایت از دانش پژوهان حوزوی و مراکز علمی پژوهشی فعال در عرصه تقریب مذاهب اسلامی.

13- ارتباط و تعامل مؤثر و مستمر با مراجع عظام تقلید و صاحبان افتاء و طلاع رسانی مفید از وضعیت جهان اسلام و بهره گیری از توان و نفوذ آنان در نهادینه ساختن موضوع تقریب و وحدت مسلمانان.

14- پشتیبانی علمی کنفرانس وحدت اسلامی و استفاده از ظرفیت های این کنفرانس جهت نهادینه ساختن وحدت مذاهب.

15- ایجاد زمینه همکاری و تعامل میان اندیشمندان اسلامی و مراکز علمی- پژوهشی در سراسر جهان به ویژه مجامع علمی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی جهت ارتقای سطح کیفی فعالیت ها و پیشبرد اهداف پژوهشکده.

16- برگزاری کنفرانس ها و همایش های علمی با حضور پژوهشگران داخلی و خارجی.

17- استفاده مؤثراز ظرفیت رسانه های ارتباط جمعی و شبکه های اطلاع رسانی جهت معرفی دست آوردها و عطف توجه اندیشمندان به اهمیت و جایگاه تقریب و وحدت مسلمانان.

ج: سیاست ها:

- تحکیم وحدت اسلامی میان مسلمانان با در نظر داشت تمامی لوازم و جوانب آن.

- اهتمام بر تعامل مشترک با پیروان سایر مذاهب اسلامی بر محور قرآن کریم و سنت شریف نبوی.

- ترویج منطق گفت و گو و داشتن تحمل علمی در برابر اختلافات فکری و اجتهادی.

- پرهیز از تکفیر و تفسیق سایر مسلمانان و پیروان مذاهب اسلامی.

- تعاون و همکاری در زمینه های مشترک میان مذاهب.

- تعامل و احترام در موارد اختلاف میان مسلمانان و مذاهب اسلامی.

- رعایت استانداردهای علمی در انجام پژوهش ها.

[ دفعات بازدید: 5589]