هجدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ تهران 1384 ش

بیست ودومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی - تهران 1387 ش

سی امین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی - تهران 1395 ش