مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

دبيركل

دبیر کل مجمع
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید شهریاری

 

 

سومین دبیر کل مجمع
آیت الله محسن اراکی

 

 

دومین دبیر کل مجمع
آیت الله محمد علی تسخیری

 

 

اولین دبیر کل مجمع
آیت الله محمد واعظ زاده خراسانی

الف ـ انتخاب دبيركل

مادة بيست و يكم: دبيركل، عالي ترين مسئول اجرايي مجمع تقريب است كه با پيشنهاد شوراي عالي توسط ولي امر مسلمين به مدت چهار سال منصوب مي شود.

تبصرة 7: قبول استعفا و يا عزل دبيركل با ولي امر مسلمين است.

مادة بيست و دوم: در صورت وفات، استعفا و يا عزل دبيركل يك نفر از اعضاي شوراي عالي با انتخاب شوراي عالي تا تعيين دبيركل جديد عهده دار وظايف او خواهد بود.

ب : وظايف و اختيارات

مادة بيست و سوم: وظايف و اختيارات دبيركل عبارت است از:

ـ پيشنهاد سياست ها و برنامه هاي مجمع تقريب به شوراي عالي.

ـ پي گيري و اجراي مصوبات شوراي عالي.

ـ مديريت و نظارت بر كلية فعاليت‌هاي اجرايي مجمع تقريب.

ـ دعوت به جلسات شوراي عالي و مجمع عمومي و ساير جلسات عمومي.

ـ تهيه و تدوين گزارش فعاليت‌هاي انجام شده و ارائة آن به شوراي عالي و مجمع عمومي جهت ارزيابي.

ـ تشكيل كميته هاي موقت بر حسب ضرورت.

ـ انتصاب معاونان مجمع تقريب با اطلاع شوراي عالي.

ـ انتصاب رؤساي نمايندگي هاي آن در داخل و خارج از كشور با تصويب شوراي عالي و عزل يا قبول استعفاي آنان.

ـ پيشنهاد بودجه و هزينه هاي سالانة مجمع تقريب به شوراي عالي و پي گيري آن از طريق مراجع ذيربط.

ـ امضاي موافقتنامه ها، اسناد مالي، حقوقي و ثبتي و هرگونه تغييرات مربوط و استيفاي حقوق مجمع.

ـ انجام ساير امور محوله از سوي ولي امر مسلمين و شوراي عالي.

مادة بيست و چهارم: دبيركل مي تواند بخشي از وظايف و اختيارات خود را به معاونان و مديران تفويض نمايد؛ به شرط اين كه مخل به وظايف و اختيارات اساسي دبيركل نباشد.

مادة بيست و پنجم: دبيركل سخنگوي مجمع تقريب بوده و در مقابل شوراي عالي مسؤول و پاسخگوست.

تبصرة 8: كلية اوراق و اسناد مربوط به مجمع از قبيل چك، سفته، برات، قراردادهاي تعهدآور و اسناد رسمي با امضاي دبيركل و معاون پشتيباني و با مهر مجمع معتبر مي باشد.