وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مجمع عمومی

الف - تشکیل مجمع‌ عمومی
ماده هشتم: اعضای مجمع‌عمومی از میان علما، متفکران و پیشوایان مذاهب اسلامی سراسر جهان که موافق فکر تقریب مذاهب اسلامی باشند توسط شورای‌عالی برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند.
ماده نهم: عضویت اعضای مجمع‌عمومی قائم به شخص است.
ماده دهم: اجلاس عادی مجمع‌عمومی هر دو سال یک‌بار خواهد بود. در صورت ضرورت، اجلاسیه‌های فوق‌العاده مجمع‌عمومی با تصویب شورای‌عالی تشکیل می‌شود.
ماده یازدهم: اجلاس مجمع‌عمومی با حضور اکثریت کل اعضا رسمیت می‌یابد و اعتبار مصوبات با نظر اکثریت حاضر در اجلاس خواهد بود.

ب - وظایف و اختیارات
ماده دوازدهم: وظایف و اختیارات مجمع‌عمومی عبارت است از:

ـ تصویب آیین‌نامه داخلی مجمع‌عمومی.
ـ بررسی و اظهارنظر در مورد گزارش دبیرکل از فعالیت‌های انجام شده.
ـ بررسی و تصمیم‌گیری درباره مسائل ارجاعی از طرف شورای‌عالی.
ـ بررسی مسائل و مشکلات کلی جوامع اسلامی و ارائه راه‌حل‌ها.