مصاحبه اختصاصی خبرگزاری تقریب با معاون امور ایران

مصاحبه اختصاصی خبرگزاری تقریب با معاون امور ایران
مصاحبه اختصاصی خبرگزاری تقریب با آقای محسن مسچی معاون امور ایران و دستیار عالی دبیرکل مجمع تقریب مذاهب پیرامون شخصیت مرحوم آیت الله تسخیری انجام شد.