آیین افتتاحیه رادیو وحدت با حضور دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

آیین افتتاحیه رادیو وحدت با حضور دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
آیین افتتاحیه رادیو وحدت با حضور دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی