بازدید دبیرکل مجمع تقریب از نمایشگاه جنبی سومین کنفرانس منطقه ای وحدت اسلامی
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ ۱۰:۳۸ 106

بازدید دبیرکل مجمع تقریب از نمایشگاه جنبی سومین کنفرانس منطقه ای وحدت اسلامی

بازدید دبیرکل مجمع تقریب از نمایشگاه جنبی سومین کنفرانس منطقه ای وحدت اسلامی