جلسه شورای معاونین مجمع جهانی تقریب و ستاد کنفرانس37 مورخ 19 شهریور 1402
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۱۱:۳۹ 118

جلسه شورای معاونین مجمع جهانی تقریب و ستاد کنفرانس37 مورخ 19 شهریور 1402

جلسه شورای معاونین مجمع جهانی تقریب و ستاد کنفرانس37 مورخ 19 شهریور 1402