نشست دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب با نمایندگان سازمان ها و نهادها
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۱۲:۳۹ 104

نشست دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب با نمایندگان سازمان ها و نهادها

نشست دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب با نمایندگان سازمان ها و نهادها