موافقات و مخالفات بین الفریقیني حجیت مراسیل

موافقات و مخالفات بین الفریقیني حجیت مراسیل

 

موافقات و مخالفات بین الفریقیني حجیت مراسیل

محسن مدنی نژاد [1]

احمد آل کثیر [2]

راضیه لونی [3]

چکیده:

از آنجایی که حدیث (روایت، سنت منقول) یکی از منبع اصلی و اساسی در فهم دین و اجتهاد شمرده شده است و در عرض کتاب و عقل قطعی و اجماع قطعی آورده شده است، بسیار ضروری مینماید که در زمینه این منبع تحقیقات مبسوطی –علاوه بر آنچه انجام شده- انجام گیرد. در این میان اندیشمندان علم حدیث در سیر تطور مصطلحات و علم حدیث روایات را به دو قسم "روایت حَسَن" و "روایت ضعیف" تقسیم نموده اند که بحث مورد نظر ما یعنی "حدیث مرسل" در ذیل مبحث روایات ضعیف گنجانده شده است. در این مقاله مختصر ما در صدد تبیین این نوع روایت با رویکردی مقارن میان شیعه و اهل سنت هستیم که اولا اطلاق "مرسل" بر کدام یک از روایات شده است و ثانیا میزان حجیت و مقبولیت حدیث مرسل در میان فقها و اندیشمندان شریعت فریقین چه مقدار است.

 

کلید واژه ها :حدیث، حدیث حسن، حدیث ضعیف، حدیث مرسل، فریقین، مدونات حدیثی.

[1] .  پسا دکترای فقه و حقوق؛ سطح 4 (دکتری) مؤسسه بین المللی مطالعات اسلامی؛ دكترای رشته اندیشه معاصر مجتمع زبان و فرهنگ شناسی المصطفی؛ پژوهشگر پژوهشگاه تقریب و مرکز تحقیقات استراتژیک عتبه مقدسه عباسیه.                                                                                   

[2] . دانش پژوه دوره دکترای رشته اندیشه معاصر مسلمین در مجتمع عالی زبان و فرهنگ شناسی جامعه المصطفی العالمیه.

[3] . پژوهشگر حوزه علوم اسلامی و ارشد رشته تعلیم و تربیت جامعه المصطفی العالمیه.